B·Crèdits

Microcrèdits de 12.500 € avalats per l'Ajuntament de Barcelona per reactivar l'economia

L’Institut Català de Finances (ICF), la Societat de Garantia Recíproca de Catalunya (Avalis SGR) i l’Ajuntament de Barcelona, a través de Barcelona Activa, llancen un miler de microcrèdits de 12.500 euros per donar suport a les micropimes i persones treballadores autònomes de la ciutat afectades econòmicament per la covid-19.

Els préstecs són de 12.500 euros de quantitat fixa per retornar en cinc anys, amb el primer any de carència i amb un tipus d’interès variable (EURIBOR a dotze mesos +1,85%). Això suposa, considerant les condicions actuals de l’EURIBOR, uns costos mensuals aproximats el primer any de 20 euros i una quota de retorn a partir del segon any de 271 euros*. Es podran demanar a partir del 5 d'octubre de 2020.

CONDICIONS* DELS MICROCRÈDITS

  • Import fix: 12.500 euros.
  • Termini de cinc anys, el primer serà de carència, entès com un compliment de pagar només els interessos, i els altres quatre anys, aproximadament 275 euros al mes.
  • Tipus d’interès variable: EURIBOR 12 mesos + 1,85%, (revisions anuals)
  • Sense comissions d’obertura, de cancel·lació parcial o total.
  • Garantia: aval d’Avalis SGR pel 100% del principal

CONDICIONS DE L’AVAL

  • Mutualitat, a pagar a l’inici de l’operació: 200 euros  (aquest import es retornarà al final del préstec)
  • CAIR (comissió de risc): 0,95% anual

*Condicions vàlides fins al 31 de desembre del 2020. Aquestes condicions han estat prorrogades fins a 30 de setembre de 2021.

SIMULACIÓ DE LA TAULA D’AMORTITZACIÓ DEL MICROCRÈDIT

Simulació considerant un tipus d’interès de l’1,85%:

L’import de les quotes s'ha calculat considerant un nivell de l’EURIBOR del 0%. Les quotes reals dependran del nivell de l’EURIBOR en el moment de la contractació del crèdit i de les revisions anuals del tipus d’interès.

Amb les condicions actuals d’EURIBOR, la comissió a pagar a l’inici de l’operació és de 424,35 euros, a sumar a la mutualitat de 200 euros, que resulta en unes despeses inicials de 624,35 euros. No obstant això, aquestes quantitats poden variar en funció del nivell de l’EURIBOR en el moment de formalitzar l’operació.

A QUI S’ADRECEN

A les micropimes i persones treballadores autònomes de Barcelona afectades econòmicament per la covid-19, preferentment els sectors del comerç i la restauració, turisme, indústries creatives, cures, educació i esport, i amb especial atenció a les dones treballadores autònomes i empresàries.

Per poder accedir als microcrèdits, cal haver tancat l'any fiscal de 2019 sense pèrdues, estar al corrent de pagament amb les administracions públiques i no tenir incidències al CIRBE o ASNEF. A més, les persones treballadores autònomes han de tenir un mínim d'ingressos de 25.000 € al fiscal de 2019 i, les societats, una facturació mínima de 50.000 €. 

Les societats també hauran de tenir un patrimoni net superior a 12.500 €, amb una ràtio entre el patrimoni net i l’import total del passiu superior al 15% (en cas de no acompliment d’aquest requisit es pot substituir per aval del soci principal).

TERMINI DE SOL·LICITUD

Es podran demanar a partir del 5 octubre del 2020.

ENTITATS PROMOTORES