Ruta de navegació

AMUNT PERSIANES – APARADORS VIUS

Ajuts per a la millora de l’atractivitat exterior del comerç a través del canvi de persianes - Convocatòria 2022

TERMINI SOL·LICITUDS TANCAT I ANUNCI DE RESOLUCIÓ PUBLICAT
L’Ajuntament de Barcelona, a través de Barcelona Activa, impulsa la convocatòria de subvencions Amunt persianes – Aparadors vius, amb la finalitat de millorar l’atractivitat exterior del comerç i, en conseqüència, la dels carrers comercials a partir del canvi de persianes exteriors anomenades cegues per persianes que possibilitin veure l’interior de la botiga amb la persiana baixada, com ara persianes encunyades, de malla o qualsevol altre tipus de persiana que faciliti la visió de l’aparador fora de l’horari comercial.
 

QUI POT PRESENTAR SOL·LICITUDS?

Poden presentar sol·licitud, les persones (físiques o jurídiques) que siguin titulars d’activitats comercials, de serveis, restauració, oci nocturn i allotjament turístic en establiments en planta baixa i/o a peu de carrer de la trama urbana de Barcelona i que compleixin les condicions i els requisits detallats a l’apartat 6 de la convocatòria (veure el document de convocatòria a l’apartat “Documents de referència” d’aquest mateix web).
 

QUINES DESPESES ES PODEN SUBVENCIONAR?

Poden ser subvencionats els canvis de persianes cegues per persianes que possibilitin veure l’interior del local, amb un màxim de 3 persianes per persona sol·licitant. 
Es consideren despeses subvencionables pel canvi de persianes, les directament relacionades amb el subministrament, transport i instal·lació de les persianes segons els requisits especificats al document de convocatòria. 
Seran elegibles únicament les factures emeses des de l'1 de gener de 2022 fins al 31 de desembre de 2022. Excepcionalment, es podran admetre factures de data fins al 31 gener del 2023, sempre que a la factura s’especifiqui que els treballs han estat realitzats durant l’any 2022.

IMPORT DE LA SUBVENCIÓ

Es destina un crèdit pressupostari d’500.000 d’euros a aquesta convocatòria de concurrència no competitiva.
La quantia de la subvenció es determina d’acord amb els següents imports:
  • Import màxim de subvenció de 2.000 euros per a cada canvi de persiana. Com a màxim se subvencionaran 6.000 euros a una mateixa persona física o jurídica.
  • La subvenció podrà superar el 50% de l’import facturat per la persiana, però en cap cas, la quantitat subvencionada, juntament amb d’altres ajuts d’altres administracions que pugui rebre la beneficiària, podrà superar l’import facturat, exclosos els impostos.  
  • Aquestes subvencions són incompatibles amb altres subvencions municipals que puguin tenir el mateix objecte.

COM I QUAN SOL·LICITAR LA SUBVENCIÓ?

El termini de presentació de sol·licituds és des de l’endemà de la publicació de l’anunci de convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) fins al 31 d'octubre de 2022 o fins a l’exhauriment del crèdit pressupostari disponible

Heu de presentar la vostra sol·licitud per Internet, a través del Portal de Tràmits de l’Ajuntament de Barcelona
El termini de presentació de sol·licituds és des de l’endemà de la publicació de l’anunci de convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) fins al 31 d'octubre de 2022 o fins a l’exhauriment del crèdit pressupostari disponible

Heu de presentar la vostra sol·licitud per Internet, a través del Portal de Tràmits de l’Ajuntament de Barcelona

MÉS INFORMACIÓ:

  • Consulta els documents que t’oferim en aquesta pàgina, així com al Portal de Tràmits de l'Ajuntament de Barcelona.
  • En cas de dubte, contacta amb proximitat@barcelonactiva.cat, amb l’assumpte: “Amunt persianes - Aparadors vius”.