SERVEI D'ASSESSORAMENT PER LA IGUALTAT (Properament)

Servei d’assessorament i acompanyament personalitzat per millorar la vostra gestió i funcionament en relació a la igualtat entre dones i homes

Independentment de la mida de la vostra empresa, de la seva fórmula jurídica (SL, SA, cooperativa, etc.) i del vostre sector d’activitat, totes les organitzacions han d’adoptar mesures adreçades a evitar qualsevol tipus de discriminació laboral entre homes i dones.

Mitjançant aquest servei, les empreses i entitats participants rebran un servei de suport mitjançant l’acompanyament durant un màxim de 5 hores per part de personal tècnic expert municipal en la matèria. A través de l’Oficina d’Atenció a les Empreses podreu accedir a un conjunt de recursos gratuïts.

Recursos disponibles

Àmbits de treball

 • Plans d'igualtat.
 • Mesures d'igualtat.
 • Protocols contra l'assetjament sexual i per raó de sexe.
 • Mesures de conciliació i corresponsabilitat. 

Formació presencial

Barcelona Activa posa a disposició diferents activitats formatives, de caire presencial, d’acord als àmbits de treball. L’objectiu és aprofundir en un major coneixement en les temàtiques relacionades i facilitar eines a les empreses per introduir mesures d’igualtat en la seva gestió i organització empresarial.

Consulta la secció "Formació Relacionada" per informar-te dels cursos oberts.

Àrees d'assessorament en matèria d'igualtat

 • Comunicació i publicitat no sexista.
 • Característiques de la plantilla: segregació horitzontal i vertical.
 • Selecció i contractació.
 • Avaluació del rendiment i promoció.
 • Formació i desenvolupament professional.
 • Política salarial: bretxa salarial de gènere.
 • Conciliació, usos dels temps i coresponsabilitat.
 • Salut laboral i prevenció de riscos.
 • Assetjament sexual, per raó de sexe i diversitat sexual.
 • Prevenció del sexisme i de discriminació de gènere, d’orientació sexual i d’identitat de gènere. 

Oferta complementària

De forma complementària, Barcelona Activa ofereix la possibilitat de realització de formació a mida per a grups d’empreses i entitats

Sol·licita el servei

Sol·licita el servei d’assessorament i acompanyament complimentant el formulari de demanda de serveis que trobaràs a la pàgina d'Assessorament a empreses, persones autònomes i organitzacions ESS.

El Servei ofereix 5 hores d'assessorament i acompanyament gratuït per a les empreses i entitats.
Servei desenvolupat conjuntament amb el Departament de Transversalitat de Gènere de l'Ajuntament de Barcelona
El servei inclou assessorament en el compliment de les clàusules de contractació pública sostenible en matèria d'igualtat